درز انقطاع

اجرای پروفیل های درزانقطاع و انبساط به دو صورت اکسپوز و دفنی صورت می گیرد.

با توجه به نوع پروژه و مرحله ای که پروژه در آن قرار دارد نحوه نصب پروفیل های پوشش درز انقطاع و انبساط مشخص می شود.برای مثال اگر نازک کاری در پروژه انجام شود و در آخر کار باشد باید از پروفیل های روکار استفاده گردد،در صورتی که کار در مراحل اولیه باشد و نازک کاری کناره های درز انقطاع انجام نشده باشد می شود زیر سازی مورد نظر را انجام داد و پروفیل توکار مورد نظر را نصب کرد.

با توجه به نوع کاربرد و نوع پروژه و مراحل اجرای کار پروفیل های درز انقطاع و انبساط طراحی می گردند.با توجه به نوع پروژه و نوع سازه و جنس سازه و ارتفاع آن اندازه درزهای انقطاع متغییر می باشد.پروفیل های درز های انقطاع و انبساط (پروفیل درز ژوئن) دراندازه های مختلفی تولید می شوند و بیشترین اندازه های مورد استفاده از 2 سانتی متر تا 20 سانتی متر می باشد.

در قسمت های ترافیکی با توجه به بار وارده به پوشش های درز انقطاع اندازه گپ ها معمولا زیر 20 سانتی متر می باشد.در قسمت های نفر رو و دیواری و سقف با توجه به ارتفاع پروژه تا 1 متر هم می باشد .شرکت اسکان گستر باتیس در این زمینه(پروفیل های درز های انبساط و انقطاع) توانایی های زیادی در زمینه طراحی و تولید این متریال دارد.

در بسیاری ازپروژه ها این اندازه ها را کوچک می کنند ولی در بسیاری از پروژه ها با توجه به اینکه از نظر سازه ای نباید اندازه درز های انقطاع کوچک شود با استاندارد های خود پیش می روند.

کاربرد های درز انقطاع

  • در قسمت هایی که پارکینگ ها می باشند از پروفیل های ترافیکی و خودرو بر استفاده می شود که تحمل بار های ترافیکی را دارند.
  • در قسمت هایی که داخلی می باشند از پروفیل های نفر رو و تردد سبک استفاده می گردد.
  • در درز ژوئن قسمت های نما سقف و دیوار نیز از نوع های مخصوص آن استفاده می گردد.
  • جهت پیشگیری از خسارات و آسیب از انبساط و انقطاع ساختمان ها بر اثر تغییر درجه حرارت ، ضربه ها و تنش ها و نیروهای ناشی از نشست ساختمان یا زلزله، وزش باد و طوفان
  • جهت پیشگیری ازانتقال بار ساختمان قدیمی به ساختمان های نوساز