پروژه  خدامراد

متریال : آلووود ، هندریل

محل پروژه :خیابان  زعفرانیه