پروژه فام

متریال :کرتین وال ، سرامیک

محل پروژه :  خیابان آپادانا